ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Sołectwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sołectwo Przybymierz

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 21:04:33 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Sołtys Roman Balak
Adres: Przybymierz  ul. Rzeczna 29
Telefon: (068) 321 64 80
 
Rada Sołecka
1. Inglot Paweł
2. Karpińska Bożena
3. Zgobik Ewelina
 
Liczba mieszkańców ( stan na dzień 8 lutego 2019 r. )  - 320
Statut nadany uchwałą Nr  XXIII/132/2016 Rady  Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim  z dnia  24 lutego 2016 r.
 

Nr XXIX/208/05

Nr XXIX/208/05
 
Uchwała  Nr XXIX/208/05
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
  
w sprawie:  przyjęcia Planu Odnowy wsi Przybymierz.
                   ----------------------------------------------------
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje:
 § 1.   Akceptuje się Plan Odnowy wsi Przybymierz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
   Załącznik  do do uchwały Nr XXIX/208/05  Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 kwietnia 2005 r.
 
Plan Odnowy Wsi Przybymierz
 
Przybymierz, maj 2004 roku
Spis treści
 
Lista załączników
  3
Wstęp
  4
Analiza zasobów sołectwa
  8
Analiza SWOT
10
Wizja rozwoju wsi
11
Arkusz planowania
12
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
13
Mapka wsi Przybymierz
 
  
2

 
Lista załączników:
 
Arkusz 1
Analiza zasobów wsi
Arkusz 2
Jacy jesteśmy? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi. Jaka jest nasza wieś?
Arkusz 3
Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Przybymierz
Arkusz 4
Wizja stanu docelowego
Arkusz 5
Arkusz Planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Wsi
Arkusz 6
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
 
Mapka wsi Przybymierz
Wstęp
 
Wieś Przybymierz jest usytuowana w południowej części województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim. Wieś Przybymierz położona jest we wschodniej części gminy Nowogród Bobrzański, przy granicy z gminą Brzeźnica.
Przybymierz zamieszkuje 350 osób (stan na dzień 31 marca 2004).
Celem opracowania  Planu Odnowy Wsi Przybymierz jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Przybymierz, a przedmiotem jest:
 • analiza zasobów sołectwa,
 • analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców,
 • wizja rozwoju wsi,
 • priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Przybymierz musi dysponować Planem Odnowy Wsi w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych  i funduszy centralnych.
   
 1.  Analiza Zasobów Wsi Przybymierz
Analizę zasobów wsi przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonej przez mieszkańców podczas warsztatów na arkuszach analitycznych.
Zasoby –  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
 
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
 • środowisko przyrodnicze,
 • środowisko kulturowe,
 • obiekty i tereny,
 • gospodarka, rolnictwo,
 • sąsiedzi i przyjezdni,
 • instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
 
Środowisko przyrodnicze
Przybymierz usytuowany jest na pograniczu gmin Nowogród Bobrzański i Brzeźnica.
Do miejscowości należy 1487 ha ziemi, z czego 544 ha zasobów rolnych.
Położoną wśród lasów wieś przecina ze wschodu na zachód Śląski Potok., a na zachodnim skraju wsi, z południa na północ rzeka Brzeźnica (Brzeźniczanka).
 
Środowisko kulturowe
Wśród zabytków w Przybymierzu zobaczyć można kościół z XV wieku, z późnogotyckimi rzeźbami Madonny z Dzieciątkiem i św. Anny Samotrzeciej oraz renesansowym chórem.
W Przybymierzu czynnie działa Koło Gospodyń Wiejskich.
Obiekty i tereny
Przybymierz jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze.
W miejscowości brak miejsc do czynnego uprawiania sportu.
Gospodarka, rolnictwo
 
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Przybymierz na dzień         31 marca 2004r.
 
Produkcja
Usługi
Handel
Gastronomia
Transport
 
1 (sezonowo)
0
1
0
2
 
W Przybymierzu znajduje się około 30 gospodarstw rolnych. 
Sąsiedzi i przyjezdni
Przybymierz jest dość atrakcyjne położony, świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój i niczym niezakłócone  widoki.
Instytucje
Ośrodek Zdrowia znajduje się w oddalonej o 4 km Brzeźnicy oraz w oddalonych o 7 km Niwiskach.
Dzieci z Przybymierza uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przybymierzu (klasy 1-3), a także do Szkoły Podstawowej w Drągowinie i do Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy oraz do Gimnazjum w Brzeźnicy.
 
 
Ludzie, organizacje społeczne
Kształtowanie się liczby ludności we wsi Przybymierz na przełomie lat  1999 – 2004
Rok
Liczba ludności
1999.12.31
365
2000.12.31
361
2001.12.31
347
2002.12.31
353
2003.12.31
354
2004.03.31
350
 
W Przybymierzu działają następujące organizacje:
 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 1. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne  i niekorzystne cechy wewnętrzne miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące                     w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i mieszkańców.
 1. Wizja Odnowy Wsi
Wizja Odnowy Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Odnowy Wsi Przybymierz sformułowano następująco:                 
Wieś ciszy i wypoczynku. Przybymierz wsią turystyczno-wypoczynkową, z miejscem rodzinnego wypoczynku.
 1. Arkusz Planowania
Arkusz planowania – Plan Odnowy Wsi zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów. 
Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Przybymierza.
 W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.
 1. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań              w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.
W 2005 i 2006 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu,
 • Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej.
 • Odbudowa cieku wodnego  Śląski Potok
Arkusz 1                      ANALIZA ZASOBÓW WSI
               PRZYBYMIERZ                                    GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu
średnim
Jest o znaczeniu
dużym
Środowisko przyrodnicze
 
 
 
 
- walory krajobrazu
 
 
x
 
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
 
x
 
 
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
 
 
x
 
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
 
 
x
 
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
 
 
x
 
 • osobliwości przyrodnicze
 
 
x
 
 • wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
 
x
 
 
 • podłoże, warunki hydrogeologiczne
 
 
x
 
 • gleby, kopaliny
 
 
x
 
Środowisko kulturowe
 
 
 
 
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
 
 
x
 
- walory zagospodarowania przestrzennego
 
x
 
 
- zabytki
 
x
 
 
- zespoły artystyczne
x
 
 
 
Dziedzictwo religijne i historyczne
 
 
 
 
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
x
 
 
 
- święta, odpusty, pielgrzymki
x
 
 
 
- tradycje, obrzędy, gwara
 
x
 
 
- legendy, podania i fakty historyczne
 
 
x
 
- ważne postacie historyczne
x
 
 
 
- specyficzne nazwy
 
x
 
 
Obiekty i tereny
 
 
 
 
- działki pod zabudowę mieszkaniową
x
 
 
 
- działki pod domy letniskowe
 
x
 
 
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
x
 
 
 
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
x
 
 
 
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  (kuźnie, młyny)
 
x
 
 
- place i miejsca publicznych spotkań
 
x
 
 
- miejsca sportu i rekreacji
 
x
 
 
Gospodarka, rolnictwo
 
 
 
 
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
x
 
 
 
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
x
 
 
 
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
x
 
 
 
Sąsiedzi i przyjezdni
 
 
 
 
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
 
x
 
 
- ruch tranzytowy
x
 
 
 
- przyjezdni stali i sezonowi
 
x
 
 
Instytucje
 
 
 
 
- placówki opieki społecznej
x
 
 
 
- szkoły
x
 
 
 
- Dom kultury
x
 
 
 
Ludzie, organizacje społeczne
 
 
 
 
- OSP
x
 
 
 
- KGW
 
 
x
 
- Stowarzyszenia
x
 
 
 
Arkusz 2
Jacy jesteśmy ?– Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości
Jaka jest nasza wieś?
 
Co ją wyróżnia?
Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone; Mieszkańcy dobrze się znają; Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone;
Jakie pełni funkcje?
Wieś rolnicza;
Kim są mieszkańcy?
Ludność z byłych terenów Wschodnich oraz częściowo ludność napływowa;
Co daje utrzymanie?
Rolnictwo; Zatrudnienie w sektorze prywatnym;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada Sołecka; Koło Gospodyń Wiejskich;  
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje, współpraca z UM, własna praca – wkład;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Obejścia zadbane; Brak chodników wzdłuż głównej dojazdowej ulicy; Większość dróg o nawierzchni gruntowej; Brak małej architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
 Tradycje „Wschodnie” i regionalne;
Jak wyglądają mieszkania             i obejścia?
Obejścia z reguły zadbane;
Jaki jest stan otoczenia                 i środowiska?
Wieś zwodociągowana; Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników;
Jakie jest rolnictwo?
Drobne; Średniotowarowe; Wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKS; własny transport;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Organizowanie spotkań i zabaw;
 
Arkusz 3
 
Analiza SWOT
 
Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Przybymierz
 
 
Silne strony
 
 • czyste otoczenie i środowisko naturalne,
 • zżycie mieszkańców,
 • dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce runa,
 
Słabe strony
 
 • brak kanalizacji sanitarnej,
 • brak miejsca do czynnego uprawiania sportu,
 • brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż ulicy dojazdowej,
 • zły stan nawierzchni dróg;
 
Okazje
 
 • możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, fundusze strukturalne),
 • odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica,
 
Zagrożenia
 
 • zła sytuacja rolnictwa,
 • rosnące bezrobocie,
 
 
Arkusz 4
Wizja stanu docelowego
Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
 
Co ma ją wyróżniać?
Estetyka i nieskażone środowisko naturalne;
Jakie  ma pełnić funkcje?
Usługowe; agroturystyczne;
Kim mają być mieszkańcy?
Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający  o wieś;
Co ma dać utrzymanie?
Rolnictwo; Usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Stowarzyszenia, kluby;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Dyskusje;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Estetyczna, dużo zieleni;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas  pielęgnowane i rozwijane?
Regionalne i ludowe;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetyczne;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Taki jak obecny, bądź lepszy;
Jakie ma być rolnictwo?
Dochodowe i zmodernizowane;
Jakie mają być  powiązania komunikacyjne?
Więcej bezpośrednich połączeń PKS;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowa dla rozwijania swoich zainteresowań; Więcej wspólnych spotkań z zabawą;
 
 
 
Arkusz 5
Arkusz planowania Nasza Mała Strategia – plan rozwoju wsi
 
 
 
Wizja Rozwoju Wsi
Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie turystów.
 
Priorytet 1
Zwiększenie atrakcyjności wsi
Cel 1:
Cel 2:
Cel 3:
Ładne centrum
Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców
Poprawa stanu infrastruktury
Projekty:
1. odnowa cieku wodnego Śląski Potok;
2. zagospodarowanie placu przy świetlicy na teren zieleni;
3. zorganizowanie konkursu „Zadbana zagroda”
 
Projekty:
1. modernizacja świetlicy wiejskiej
2. plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi;
3. boisko sportowe dla tych starszych;
4. zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Sobótki” itp.;
 1. 5. powołanie drużyny piłkarskiej
Projekty:
1. utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej;
2. ułożenie chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej do wsi;
3. budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica
 
Arkusz 6
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
Priorytet
Cel
Projekt
Priorytet termin
Kto
Uwagi
Zwiększenie atrakcyjności wsi
 
 
 
 
 
 
 
 
Ładne centrum
Odnowa cieku wodnego Śląski Potok
1
Rada Sołecka, Gmina
 
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej na teren zieleni;
2
Rada Sołecka
 
Zorganizowanie konkursu „Zadbana zagroda”;
1
Rada Sołecka
 
Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców
Modernizacja świetlicy wiejskiej
1
Rada Sołecka, Gmina
 
Organizacja placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi;
2
Rada Sołecka, Gmina
 
Budowa boiska sportowego dla tych starszych;
1
Rada Sołecka
Gmina
 
Zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Festyn Odpustowy” i ”Dni Przybymierza.;
2
Rada Sołecka
 
Poprawa stanu dróg i budowa chodników
Utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej;
2
Gmina
 
Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej do wsi;
3
Gmina
 
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica
2
WZMiUW
Gmina
 
 
 

Nr XXXI/219/05

Nr XXXI/219/05
  
Uchwała Nr XXXI/219/05
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 7 lipca 2005 r.
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Przybymierz
                -----------------------------------------------------------------
    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:          
§ 1    Przyjmuje się Plan Rozwoju Miejscowości Przybymierz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2    Traci moc uchwała nr XXIX/208/05 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: Planu Odnowy Wsi Przybymierz. 
§ 3    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 4    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 
Załącznik 1
do uchwały Nr XXXI/219/2005
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 7 lipca 2005r.
plan rozwoju miejscowości przybymierz
Przybymierz, czerwiec 2005 
Spis treści
Lista załączników
  3
Charakterystyka miejscowości Przybymierz
  4
Inwentaryzacja i analiza zasobów wsi
  8
Analiza SWOT
10
Wizja rozwoju wsi
11
Arkusz planowania
12
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
13
Opis planowanego przedsięwzięcia
14
Mapka wsi Przybymierz
 
 
2
Lista załączników:
 
Arkusz 1
Inwentaryzacja i analiza zasobów wsi
Arkusz 2
Jacy jesteśmy? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi. Jaka jest nasza wieś?
Arkusz 3
Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Przybymierz
Arkusz 4
Wizja stanu docelowego
Arkusz 5
Arkusz Planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Wsi
Arkusz 6
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
 
Mapka wsi Przybymierz
3
Charakterystyka miejscowości Przybymierz
 
Wieś Przybymierz jest usytuowana w południowej części województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim. Wieś Przybymierz położona jest we wschodniej części gminy Nowogród Bobrzański, przy granicy z gminą Brzeźnica.
Przybymierz zamieszkuje 350 osób (stan na dzień 31 marca 2004).
Celem opracowania  Planu rozwoju miejscowości Przybymierz jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Przybymierz, a przedmiotem jest:
 • analiza zasobów sołectwa,
 • analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców,
 • wizja rozwoju wsi,
 • priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Przybymierz musi dysponować Planem rozwoju miejscowości w celu wykorzystania  w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych  i funduszy centralnych.
  
Środowisko przyrodnicze
Przybymierz usytuowany jest na pograniczu gmin Nowogród Bobrzański i Brzeźnica.
Do miejscowości należy 1487 ha ziemi, z czego 544 ha zasobów rolnych.
Położoną wśród lasów wieś przecina ze wschodu na zachód Śląski Potok., a na zachodnim skraju wsi, z południa na północ rzeka Brzeźnica (Brzeźniczanka).
 
Środowisko kulturowe
Wśród zabytków w Przybymierzu zobaczyć można kościół z XV wieku, z późnogotyckimi rzeźbami Madonny z Dzieciątkiem i św. Anny Samotrzeciej oraz renesansowym chórem.
W Przybymierzu czynnie działa Koło Gospodyń Wiejskich.
Obiekty i tereny
Przybymierz jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze.
W miejscowości brak miejsc do czynnego uprawiania sportu.
Gospodarka, rolnictwo
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Przybymierz na dzień         31 marca 2004r.
 
Produkcja
Usługi
Handel
Gastronomia
Transport
 
1 (sezonowo)
0
1
0
2
 
W Przybymierzu znajduje się około 30 gospodarstw rolnych. 
Sąsiedzi i przyjezdni
Przybymierz jest dość atrakcyjne położony, świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój i niczym niezakłócone  widoki.
Instytucje
Ośrodek Zdrowia znajduje się w oddalonej o 4 km Brzeźnicy oraz w oddalonych o 7 km Niwiskach.
Dzieci z Przybymierza uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przybymierzu (klasy 1-3), a także do Szkoły Podstawowej w Drągowinie i do Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy oraz do Gimnazjum w Brzeźnicy.
 
Ludzie, organizacje społeczne
Kształtowanie się liczby ludności we wsi Przybymierz na przełomie lat  1999 – 2004
Rok
Liczba ludności
1999.12.31
365
2000.12.31
361
2001.12.31
347
2002.12.31
353
2003.12.31
354
2004.12.31
356
5
 1. Inwentaryzacja i Analiza Zasobów Wsi Przybymierz
Inwentaryzację i analizę zasobów wsi przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonej przez mieszkańców podczas warsztatów na arkuszach analitycznych.
Zasoby –  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
 
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
 • środowisko przyrodnicze,
 • środowisko kulturowe,
 • obiekty i tereny,
 • gospodarka, rolnictwo,
 • sąsiedzi i przyjezdni,
 • instytucje, ludzie, organizacje społeczne.
 1. Analiza SWOT
Na podstawie inwentaryzacji i analizy zasobów, opracowano korzystne  i niekorzystne cechy wewnętrzne miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące   w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i mieszkańców.
 1. Wizja Rozwoju Wsi
Wizja Rozwoju Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Rozwoju Wsi Przybymierz sformułowano następująco:                 
Wieś ciszy i wypoczynku. Przybymierz wsią turystyczno-wypoczynkową, z miejscem rodzinnego wypoczynku.
 1. Arkusz Planowania
Arkusz planowania – Plan rozwoju miejscowości zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.  
Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Przybymierza.
 W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.
 1. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań              w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.
W 2005 i 2006 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu,
 • Budowa boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej.
 • Odbudowa cieku wodnego  Śląski Potok
7
Arkusz 1       INWENTARYZACJA i ANALIZA ZASOBÓW WSI
               PRZYBYMIERZ                                    GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Rodzaj zasobu
Brak
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu
średnim
Jest o znaczeniu
dużym
Środowisko przyrodnicze
 
 
 
 
- walory krajobrazu
 
x
 
 
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
 
x
 
 
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
 
 
x
 
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
 
 
x
 
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
 
 
x
 
 • osobliwości przyrodnicze
 
 
x
 
 • wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
 
x
 
 
 • podłoże, warunki hydrogeologiczne
 
 
x
 
 • gleby, kopaliny
 
 
x
 
Środowisko kulturowe
 
 
 
 
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
 
 
x
 
- walory zagospodarowania przestrzennego
 
x
 
 
- zabytki
 
x
 
 
- zespoły artystyczne
x
 
 
 
Dziedzictwo religijne i historyczne
 
 
 
 
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
x
 
 
 
- święta, odpusty, pielgrzymki
x
 
 
 
- tradycje, obrzędy, gwara
 
x
 
 
- legendy, podania i fakty historyczne
 
 
x
 
- ważne postacie historyczne
x
 
 
 
- specyficzne nazwy
 
x
 
 
Obiekty i tereny
 
 
 
 
- działki pod zabudowę mieszkaniową
x
 
 
 
- działki pod domy letniskowe
 
x
 
 
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
x
 
 
 
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
 
x
 
 
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  (kuźnie, młyny)
x
 
 
 
- place i miejsca publicznych spotkań
 
x
 
 
- miejsca sportu i rekreacji
 
x
 
 
Gospodarka, rolnictwo
 
 
 
 
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
x
 
 
 
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
x
 
 
 
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
x
 
 
 
Sąsiedzi i przyjezdni
 
 
 
 
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
 
x
 
 
- ruch tranzytowy
x
 
 
 
- przyjezdni stali i sezonowi
 
x
 
 
Instytucje
 
 
 
 
- placówki opieki społecznej
x
 
 
 
- szkoły
 
x
 
 
- Dom kultury
x
 
 
 
Ludzie, organizacje społeczne
 
 
 
 
- OSP
x
 
 
 
- KGW
 
 
x
 
- Stowarzyszenia
x
 
 
 
Arkusz 2
Jacy jesteśmy ?– Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości
Jaka jest nasza wieś?
Co ją wyróżnia?
Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone; Mieszkańcy dobrze się znają; Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone;
Jakie pełni funkcje?
Wieś rolnicza;
Kim są mieszkańcy?
Ludność z byłych terenów Wschodnich oraz częściowo ludność napływowa;
Co daje utrzymanie?
Rolnictwo; Zatrudnienie w sektorze prywatnym;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada Sołecka; Koło Gospodyń Wiejskich; 
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje, współpraca z UM, własna praca – wkład;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Obejścia zadbane; Brak chodników wzdłuż głównej dojazdowej ulicy; Większość dróg o nawierzchni gruntowej; Brak małej architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
 Tradycje „Wschodnie” i regionalne;
Jak wyglądają mieszkania             i obejścia?
Obejścia z reguły zadbane;
Jaki jest stan otoczenia                 i środowiska?
Wieś zwodociągowana; Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników;
Jakie jest rolnictwo?
Drobne; Średniotowarowe; Wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKS; własny transport;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Organizowanie spotkań i zabaw;
 
Arkusz 3
 
Analiza SWOT
 
Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Przybymierz
 
Silne strony
 
 • czyste otoczenie i środowisko naturalne,
 • zżycie mieszkańców,
 • dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce runa,
 
Słabe strony
 
 • brak kanalizacji sanitarnej,
 • brak miejsca do czynnego uprawiania sportu,
 • brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż ulicy dojazdowej,
 • zły stan nawierzchni dróg;
 
Okazje
 
 • możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, fundusze strukturalne),
 • odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica,
 
Zagrożenia
 
 • zła sytuacja rolnictwa,
 • rosnące bezrobocie,
 
 
Arkusz 4
Wizja stanu docelowego
Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?
Co ma ją wyróżniać?
Estetyka i nieskażone środowisko naturalne;
Jakie  ma pełnić funkcje?
Usługowe; agroturystyczne;
Kim mają być mieszkańcy?
Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający  o wieś;
Co ma dać utrzymanie?
Rolnictwo; Usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Stowarzyszenia, kluby;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Dyskusje;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Estetyczna, dużo zieleni;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas  pielęgnowane i rozwijane?
Regionalne i ludowe;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetyczne;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Taki jak obecny, bądź lepszy;
Jakie ma być rolnictwo?
Dochodowe i zmodernizowane;
Jakie mają być  powiązania komunikacyjne?
Więcej bezpośrednich połączeń PKS;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowa dla rozwijania swoich zainteresowań; Więcej wspólnych spotkań z zabawą;
 
Arkusz 5
Arkusz planowania Nasza Mała Strategia – plan rozwoju wsi
 
 
Misja Rozwoju Wsi
Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie turystów.
 
Priorytet 1
Zwiększenie atrakcyjności wsi
Cel 1:
Cel 2:
Cel 3:
Ładne centrum
Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców
Poprawa stanu infrastruktury
Projekty:
1. odnowa cieku wodnego Śląski Potok;
2. zagospodarowanie placu przy świetlicy na teren zieleni;
3. zorganizowanie konkursu „Zadbana zagroda”
 
Projekty:
1. modernizacja świetlicy wiejskiej
2. plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi;
3. boisko sportowe dla tych starszych;
4. zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Sobótki” itp.;
 1. 5. powołanie drużyny piłkarskiej
Projekty:
1. utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej;
2. ułożenie chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej do wsi;
3. budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica
 
Arkusz 6
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie
Priorytet
Cel
Projekt
Priorytet termin
Kto
Uwagi
Zwiększenie atrakcyjności wsi
 
 
 
 
 
 
 
 
Ładne centrum
Odnowa cieku wodnego Śląski Potok
1
Rada Sołecka
 
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej na teren zieleni;
2
Rada Sołecka
 
Zorganizowanie konkursu „Zadbana zagroda”;
1
Rada Sołecka
 
Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców
Modernizacja świetlicy wiejskiej
1
Rada Sołecka, Gmina
 
Organizacja placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi;
2
Rada Sołecka, Gmina
 
Budowa boiska sportowego dla tych starszych;
1
Rada Sołecka
Gmina
 
Zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Festyn Odpustowy” i ”Dni Przybymierza.;
2
Rada Sołecka
 
Poprawa stanu dróg i budowa chodników
Utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej;
2
Gmina
 
Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej do wsi;
3
Gmina
 
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brzeźnica
2
WZMiUW
 
 
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Tytuł projektu:  Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw w Przybymierzu.
 
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności wsi Przybymierz, jak również wzrost atrakcyjności turystycznej i podniesienie standardów życia na wsi.
Przedmiotem w/w projektu  jest dobudowa węzła sanitarnego do istniejącej świetlicy wiejskiej, remont niektórych elementów w świetlicy oraz budowa gruntowego boiska do piłki nożnej i placu zabaw dla dzieci.
Modernizacja świetlicy wiejskiej polegać będzie na dobudowaniu węzła sanitarnego o łącznej powierzchni 24,9 m2, z wejściami z wewnątrz i z zewnątrz budynku świetlicy. W budynku świetlicy wymieniona zostanie stolarka okienna (4 okna) i drzwiowa (2). Całkowitej wymianie podlegać będzie także instalacja elektryczna (1154 m) wraz z doprowadzeniem do budynku, osprzętem (tablice, oświetlenie, gniazda…) i instalacją piorunochronną. Nad częścią świetlicy wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe (191,5 m2), w miejsce eternitu i karpiówki, z kontr-łatami i folią. Ponadto wykonane zostaną prace tynkarskie i wykończeniowe na zewnątrz budynku.
Budowa boiska sportowego zakłada wykonanie boiska o nawierzchni trawiasto-klepiskowej o pow. 8 436 m2 na działce 486/1. Boisko będzie miało standardowe wymiary 105x70m z dodatkowym pasem wolnym o szer. 3m wokół boiska i pełnowymiarowymi bramkami (z pałąkami i siatką) 7,32x2,44m.                                                                                       Budowa placu zabaw zakłada przygotowanie terenu pod plac zabaw (400 m2) i wyposażenie go w urządzenia zabawowe i małej architektury, takie jak: piaskownica, huśtawki, zestaw Monika, ławki, kosze.
 
Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia:
Ogólny koszt inwestycji  to:
koszt robót – 295 209 PLN,
oraz koszty ogólne związane z :
przygotowaniem dokumentacji – 6 000 PLN,
pracą inspektora nadzoru – 7 375 PLN
w sumie koszt inwestycji wyniesie ok. 308 584 PLN.
 
W 2006 roku planuje się wykonać następujące prace:
- kwiecień/maj - dobudowa ustępów i przyłączy wod-kan  – 62 403 PLN
- kwiecień/czerwiec - remont świetlicy wiejskiej – 84 488 PLN
- kwiecień/czerwiec - wymiana instalacji elektrycznej – 69 441 PLN
- kwiecień/czerwiec - budowa boiska sportowego 60 593 PLN
- kwiecień/czerwiec - budowa placu zabaw – 18 284 PLN   
 
Harmonogram planowanego przedsięwzięcia  
 
kwiecień/maj 2005 r. – wykonanie dokumentacji technicznej,
 
luty/marzec 2006 r.  –  przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy,
 
kwiecień/czerwiec 2006 r. -  roboty budowlane i instalacyjne,         
lipiec 2006 r.  -  rozliczenie projektu,
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 20:23:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 21:04:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Jarosiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08 08:19:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony